Register Now
Đăng ký ngay
Visa Route
Lộ trình Visa

An australian Government initiative

Một sáng kiến của chính phủ Úc

ĐĂNG KÝ NGAY

Chương trình Công nhân Thời vụ cung cấp cho người sử dụng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và người sử dụng lao động ở các địa điểm được chọn trong lĩnh vực lưu trú tiếp cận với lực lượng lao động đáng tin cậy, trở lại khi không có đủ lao động địa phương của Úc để đáp ứng nhu cầu theo mùa.
Programme objectives
Assist employers in agriculture and accommodation industries to fill employment gaps unable to be met by the Australian workforce.
Contributing to the economic development of the 9 participating Pacific and Southeast Asian island nations.

The Seasonal Worker Programme offers employers in the agriculture sector and employers in selected locations in the accommodation sector access to a reliable, returning workforce when there is not enough local Australian labour to meet seasonal demand.
Mục tiêu chương trình
There are 2 main objectives for the Seasonal Worker Programme (SWP):
Có 2 mục tiêu chính cho Chương trình Công nhân Thời vụ (SWP):
Hỗ trợ người sử dụng lao động trong các ngành nông nghiệp và lưu trú để lấp đầy khoảng trống việc làm mà lực lượng lao động Úc không thể đáp ứng được.
Góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của 9 quốc đảo Thái Bình Dương và Đông Nam Á tham gia.
Nam/Nữ: 21-45 tuổi
Male/Female: 21 - 45 years old
Trình độ: Tốt nghiệp THPT trở lên
Qualification: High school graduate or above
Tiếng Anh: Giao tiếp cơ bản (ielts 4.0)
English: Basic communication
Được chủ farm bên Úc bảo lãnh, không có người nhà bất hợp pháp ở Úc.
Guaranteed by the Australian farm owner, no illegal relatives in Australia.

Hotline: 1900.299.993

Có sức khỏe tốt, đã được tiêm 02 mũi ngừa Covid 19.
In good health, Received 02 injections of Covid 19 vaccine
 In addition to the cultural conditions such as compliance with Australian immigration law, labor law, traffic law, not causing trouble, not running away, etc., you must meet the following conditions to be allowed to come to Australia / Ngoài những điều kiện về văn hóa như tuân thủ luật định cư Úc, luật lao động, luật giao thông, không gây rối, không bỏ trốn… thì bạn phải đáp ứng những điều kiện sau thì mới được sang Úc.

CONDITIONS OF PARTICIPATION
ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Visa approval time from 1 month to 3 months / Thời gian xét duyệt visa từ 1 tháng đến 3 tháng
Lawyers process documents, make training plans, apply for nominations, apply for Visa / Luật sư tiến hành sử lý hồ sơ, làm training plan, xin nominations, xin Visa
COMPLETE VISA APPLICATION - HOÀN THIỆN HỒ SƠ XIN VISA
Steps to get to australia with Seasonal Worker Program

VISA APPLICATION PROGRAM

CHƯƠNG TRÌNH XIN VISA

Link 1: 
First of all, please fill out the following registration form / Trước hết, vui lòng điền vào mẫu đăng ký sau : 
COMPLETE THE FORM TO JOIN - ĐIỀN FORM ĐỂ THAM GIA
Language training and agricultural skills for those who do not know / Đào tạo ngôn ngữ và tay nghề nông nghiệp cho những bạn chưa biết.
TRAINING - ĐÀO TẠO

 01

BƯỚC

 02

The lawyer applies for sponsor and signs a labor contract with the candidate / Luật sư xin sponsor và ký hợp đồng lao động với ứng viên.
SIGN SPONSOR CONTRACT - KÝ HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH

03

Come to Australia to work and start getting acquainted with the agricultural working life in Australia / Đến Úc để làm việc và bắt đầu làm quen với cuộc sống lao động nông nghiệp tại Úc.
COMING TO AUSTRALIA AND WORKING - ĐẾN ÚC VÀ LÀM VIỆC

04

05

Các bước để đến Úc với Chương trình Lao động Thời vụ

STEP

BƯỚC

STEP

BƯỚC

STEP

BƯỚC

STEP

STEP

BƯỚC

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

SPECIAL POINT / ĐIỂM ĐẶC BIỆT

LABOR SUPPORT / HỖ TRỢ LAO ĐỘNG
 •  Loan 100% cost to Australia / Cho vay 100% cho phí đến Úc
 • Businesses apply for Sponsors for employees / Doanh nghiệp xin Sponsor cho lao động
 • Support English and agricultural training / Hỗ trợ đào tạo tiếng anh và nghề nông nghiệp
 • Support internship to confirm skills / Hỗ trợ chỗ thực tập để xác nhận tay nghề
 • Financial proof solution / Giải pháp chứng minh tài chính
 • Lawyers to assist in applying for Nominations and Visas / Luật sư hỗ trợ xin Nominations và Visa
 • Transportation in Australia, legal support, accommodation, transportation, ... / Đưa đón tại Úc, hỗ trợ luật pháp, chỗ ăn ở, đi lại,...
 • Lawyers support Visa conversion, visa extension / Luật sư hỗ trợ chuyển đổi Visa, ra hạn visa.

PARTNER TO COMPLETE PROFILE / ĐỐI TÁC HOÀN THIỆN HỒ SƠ

TVM EDU cooperates with leading businesses in Australia to form a Team in charge of processing Visa to bring you to Australia / TVM EDU phối hợp cùng các doanh nghiệp hàng đầu tại Úc để tập hợp thành một Team phụ trách sử lý Visa đưa bạn tới Úc!

Employers in Australia are waiting for you !

Các doanh nghiệp tuyển dụng tại Úc đang chờ đón bạn !

Useful links

Các liên kêt hữu ích
Seasonal Worker Programme - Useful links
Chương trình Lao động Thời vụ - Các liên kết hữu ích

The following are access links to other Australian Government agencies that can provide specific information to approved employers and seasonal workers about various elements of the Programme including tax requirements, employment conditions and pay rates, visas and work health and safety. / 
Sau đây là các liên kết truy cập tới các cơ quan khác của Chính phủ Úc có thể cung cấp thông tin cụ thể cho người sử dụng lao động được chấp thuận và người lao động thời vụ về các yếu tố khác nhau của Chương trình bao gồm các yêu cầu về thuế, điều kiện việc làm và mức lương, thị thực và sức khỏe và an toàn lao động.

Fair Work Ombudsman / Thanh tra công bằng lao động:     ( https://www.fairwork.gov.au/ )
The Fair Work Ombudsman (FWO) should be contacted if you have questions about employment conditions, pay rates or entitlements. The FWO can also be contacted if you have concerns about your pay or employment conditions in Australia. / 
Các Fair Work Ombudsman (FWO) nên được liên lạc nếu bạn có thắc mắc về điều kiện lao động, mức lương hoặc quyền lợi. FWO cũng có thể được liên hệ nếu bạn lo lắng về điều kiện trả lương hoặc việc làm của mình tại Úc.

Australian Tax Office/Văn phòng thuế Úc: (https://www.ato.gov.au/Business/PAYG-withholding/In-detail/Seasonal-Worker-Programme/) 
The Australian Taxation Office (ATO) can assist with any issues about taxation and superannuation requirements for seasonal workers. / Văn phòng Thuế vụ Úc (ATO) có thể hỗ trợ bất kỳ vấn đề nào về các yêu cầu về thuế và tiền trợ cấp hưu trí cho người lao động thời vụ.

Department of Home Affairs / Sở Nội vụ:                               ( https://www.border.gov.au/)
The Department of Home Affairs should be contacted if you have any questions about your visa, or would like to change your contact details, or talk to a departmental officer. / Các Sở Nội vụ nên được liên lạc nếu bạn có thắc mắc về visa của bạn, hoặc muốn thay đổi chi tiết liên lạc của bạn, hoặc nói chuyện với một nhân viên phòng ban.

Safe Work Australia / Làm việc An toàn ở Úc: (https://www.safeworkaustralia.gov.au/)
If you require specific information on work health and safety issues, Safe Work Australia may be able to refer you to the relevant authority in your state. / Nếu bạn yêu cầu thông tin cụ thể về các vấn đề an toàn và sức khỏe nơi làm việc, Safe Work Australia có thể giới thiệu bạn đến cơ quan có thẩm quyền tại tiểu bang của bạn.

Super Guarantee Health Check for approved employers / Kiểm tra sức khỏe đảm bảo nhất cho các nhà tuyển dụng được chấp thuận: (https://www.ato.gov.au/Business/Super-for-employers/In-detail/Super-guarantee-client-health-check/)
If you are a business and require assistance understanding your Superannuation Guarantee obligations additional information is available from the Australian Taxation Office website. / Nếu bạn là một doanh nghiệp và cần hỗ trợ để hiểu nghĩa vụ Bảo lãnh Hưu bổng của bạn, thông tin bổ sung có sẵn trên trang web của Cơ quan Thuế vụ Úc .

Super for temporary residents leaving Australia / Trợ cấp cho cư dân tạm thời rời khỏi Úc: (https://www.ato.gov.au/Individuals/Super/Temporary-residents-and-super/?=redirected_departaustralia)
If you are a temporary resident who would like additional information in relation to accessing your superannuation when your return home additional information is available from the Australian Taxation Office website. / Nếu bạn là cư dân tạm thời muốn biết thêm thông tin liên quan đến việc truy cập tiền hưu bổng của bạn khi bạn trở về nhà, thông tin bổ sung có sẵn trên trang web của Sở Thuế vụ Úc. 

HỆ THỐNG GIÁO DỤC THÔNG MINH
INTELLIGENT EDUCATION SYSTEM

VIỆT NAM

Địa chỉ :  5th floor, TVM Building, No. 82 Nguyen Hoang Street, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City

Email: tvmeduimmi@gmail.com

Website: http://tvmedu.com

Fanpage: tvmeduimmi

AUSTRALIA

Address Sydney : Level 25, 300 Barangaroo Ave, Barangaroo, NSW 2000

©2020 Allrights reserved    www.tvmedu.com

 • Dành cho người có nhiều lỗ hỏng trong tiếng Anh 
 • Được làm quen với các Từ Vựng và điểm Ngữ Pháp cần thiết nhất cho IELTS
 • Được thực hành Speaking và Writing trong lớp cho quen với các chủ điểm ngữ pháp và từ vựng đã được học. 
 • Đây là lớp nền tảng, chưa tập trung nhiều về các dạng đề IELTS.
 • Kiến thức của lớp này sẽ tạo một nền tảng vững chắc cho các bạn muốn lấy lại nền tiếng anh hoặc chuẩn bị cho các lớp IELTS tiếp theo (TD - TT - TN).

THÔNG TIN LỚP SƠ SINH

 • Phát triển toàn diện cả 4 kĩ năng, củng cố ngữ pháp và từ vựng cần thiết cho band điểm này
 • Làm quen dạng bài tập IELTS và được sửa bài nói và viết trong suốt khoá học. 
 • Tập trung chủ yếu phần viết câu cho các dạng đề writing trong IELTS
 • Được chỉnh sửa phát âm cho phần Speaking, học một số dạng câu hỏi phổ biến nhất của Speaking. 

THÔNG TIN LỚP TẬP ĐI

 • Có thể dành cho người chưa biết về IELTS vẫn có thể theo học nếu đã có nền tảng Vocab và Grammar tốt
 • Phát triển toàn diện cả 4 kĩ năng, củng cố ngữ pháp và từ vựng cần thiết 
 • Làm quen với đề thi thật và được sửa bài nói và viết trong suốt khoá học.

THÔNG TIN LỚP TRẨU TRE

 • Dành riêng với những bạn đã khá quen với các dạng đề trong Listening và Reading vì sẽ đi chuyên sâu Writing, Speaking
 • Khoá học này bao gồm 80% Writing, Speaking và 20% Listening, Reading. 
 • Học viên sẽ được làm quen với các dạng đề thi thật của Writing và Speaking.
 • Được sửa phát âm và nhận feedback từ giáo viên trong quá trình học.  

THÔNG TIN LỚP THANH NIÊN

 • Dành cho người mất gốc chưa biết gì về tiếng Anh
 • Được làm quen với các ngữ pháp cơ bản và trọng tâm nhất của tiếng Anh
 • Được cung cấp cho các bạn một số từ vựng thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày nhất.
 • Sau khi học, các bạn sẽ tự tin hơn trong việc đặt câu tiếng Anh đơn giản và lấy việc đó làm tiền đề để học nâng cao hơn vào IELTS.

THÔNG TIN LỚP BASIC

 • Dành riêng với những bạn có mong muốn cải thiện band điểm trong thời gian ngắn. 
 • Được theo dõi chặt trong quá trình học 
 • Thời gian học linh hoạt, được sắp xếp dựa trên lịch rảnh của học viên và giáo viên
 • Giáo trình học được biên soạn phù hợp với trình độ và mong muốn của học viên. 

THÔNG TIN LỚP 1-1

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN NGAY

Bạn đã hiểu chương trình và muốn điền Form tham gia nhanh vì Số lượng tuyển dụng đi Úc có hạn
CLICH HERE !